Hälsa & Säkerhet 

Lotuskoncernens vision om noll arbetsskador är vägledande i alla våra verksamheter. Vår arbetsmiljöpolicy är vår åsiktsförklaring om vad vi anser vara god arbetsmiljö. 

På Lotus står alltid den anställde i fokus och därför arbetar vi aktivt för att skapa en utvecklande arbetsmiljö utifrån individens förutsättningar och mål. Vi vill främja egna initiativ och uppmuntrar den enskilda individens strävan att förändra samt förbättra sin egen och sina kollegors arbetssituation.  

Vi förstår vikten av ett ledarskap som bygger på förtroende, lyhördhet och tydlighet och är övertygade om att en förutsättning för detta är ett gott självledarskap. Vi utbildar och coachar regelbundet våra chefer samt skapar forum för erfarenhetsutbyte, vilket stärker vår organisation inifrån och skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.  


En säker arbetsplats 

Att beakta den fysiska arbetsmiljön är alltid en naturlig del i hur vi förbereder och utför våra arbeten.  Genom information, kommunikation samt att arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning alltid är besiktigade och håller hög standard skapar vi goda förutsättningar att minimera arbetsskador och olyckor. Vårt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade ledningssystem används för att bibehålla kunskap om historiska risker och åtgärdsresultat vilket ligger till grund för vår kontinuerliga kompetenshöjning.  

Då vi har arbetsmiljö som vår högsta prioritet har vi valt att årligen utbilda samtlig personal inom både fysisk- social- och organisatorisk arbetsmiljö. Våra utbildningar är skräddarsydda för vår verksamhet och samtliga affärsområden.  


En social arbetsplats 

Vi tror på att en tillåtande miljö främjar en dynamisk arbetsplats där utveckling och effektivisering är viktiga grundpelare. Vår övertygelse är att individen får företaget att växa genom att ställa höga krav på sig själv och sin omgivning. Arbetet med den sociala arbetsmiljön utgår från vår hälsostrategi och insatser sker på både koncernnivå, avdelningsnivå och individnivå.  

Genom utbildning och vår medvetenhet om gamla normer och strukturer inom branschen och i vår organisation vill vi vara vägledande i förändringsarbetet kring den föråldrade kulturen. Goda exempel på resultat uppstår i vår organisation som springer ur initiativ som våra medarbetare tar för att förenkla, förtydliga, snabba upp eller minska felmarginaler i ett eller flera moment i dennes vardag på jobbet. Dessa goda exempel är och förblir vår viktigaste källa till förbättring. Vi är övertygade om att en tillåtande kultur och tillit möjliggör den utveckling organisationen strävar efter.  


En frisk arbetsplats 

Vår ambition är att vara en hälsosam och välmående arbetsplats. Genom att tidigt fånga upp tendenser till ohälsa och missförhållanden är vi övertygade om att vi skapar de bästa förutsättningarna för en välmående arbetsplats.  

Vi ser vår hälsostrategi som något stort och heltäckande för att kunna stärka den totala hälsan i vår organisation och hos våra medarbetare. Våra insatser speglas i verksamheten både genom aktiviteter baserat på de beteenden vi vill behålla och stärka samt genom aktiviteter där vi arbetar med riskfaktorer. Återkommande insatser såsom medarbetarsamtal, hälsoundersökningar och medarbetarundersökningar blandas med riktade insatser för att förebygga ohälsa. 


Inkluderande arbetsplats 

På Lotuskoncernen värdesätter vi mångfald och det visar sig inte minst i att vi har över 28 nationaliteter bland vår personal. Jämställdhetsarbetet är en integrerad del av vårt organisatoriska arbetsmiljöarbete och vi anordnar årligen utbildningar för chefer och övriga medarbetare 

I vårt rekryteringsarbete strävar vi alltid efter att hitta kandidater med olika kön och vid likvärdig kompetens och erfarenhet prioriterar vi rekrytering av det underrepresenterade könet. Lotuskoncernen vill vara en drivande kraft i att öka jämställdheten i branschen 

våra arbetsplatser är alla lika viktiga. Våra anställda är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång och trivsel är en nyckelfaktor för vår framgång. Vi respekterar våra kollegor och vi diskriminerar eller mobbar under inga omständigheter någon pga sexuell läggning, kön, bakgrund, kompetens, ålder, funktionsnedsättning eller religion.  

Tillsammans är vi den kompletta leverantören av rivning, transport och anläggning

Lotus Rivners Rivab Ak Schakt Lodab
Produktion: Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Offertförfrågan